נוהל מסירת מגרש

עבודות פיתוח המגרשים התבצעו על ידי החברה לפיתוח מעלה יוסף, בפיקוח חברת איתם ליעד ניהול והנדסה בע״מ. עמוד זה מפרט את נוהל מסירת המגרשים למשתכנים, כפי שנמסר על ידי חברת המפקחת.

אופן מסירת המגרשים

  1. נציג חברת הפיקוח או החברה לפיתוח מעלה יוסף יפנה טלפונית למשתכנים לתיאום מסירת המגרש.
  2. במועד המסירה יעברו נציג חברת הפיקוח והמשתכן בשטח על תכנית העדות של המגרש, ויוסבר מיקום חיבורי המערכות שבוצעו.
  3. במידה ולמשתכן יהיו הערות הם ירשמו על טופס המסירה.
  4. במעמד המסירה יחתמו המשתכן ונציג חברת הפיקוח על טופס המסירה ותכנית העדות.
  5. חשוב: החברה לפיתוח מעלה יוסף לא תאפשר למשתכן כניסה לעבודות במגרש עד להשלמת האמור וכן עד ביצוע מסירה סופית של עבודות שלב א’ של כלל ההרחבה.  

הערה: לקבלת טופס מדידת המגרש לפני מועד המסירה, ניתן לפנות במייל לחברת איתם-ליעד (יש לפרט שם, מספר מגרש, ואת הבקשה לקבלת טופס המדידה של המגרש). הפרטים ימסרו רק לבעלי המגרש הרשומים, או לבעלי יפוי כוח חתום.

אישור על קבלת תחומי מגרש ותשתיות לדוגמה