החתמת תוכניות במועצה

לפני הגשת הבקשה להיתר, יש להחתים את התוכניות (״הגרמושקה״) במחלקת הנדסה של המועצה האזורית מעלה יוסף.

תנאים לחתימה

  • לאחר אישור מהנדס המועצה ישלח למגיש כתב התחייבות לשמירה על תשתיות עליו יש לחתום בפני עו״ד, ולצרף שיק בטחון ע״ס 10,000 ש״ח.
  • בנוסף, לצורך קבלת התוכנית החתומה יש לשלם היטל ביוב במועצה.

חישוב היטל ביוב

היטל הביוב מחושב לפי התעריף שנקבע על ידי רשות המים הממשלתית.

נכון ל-2022, התעריפים במעלה יוסף הינם:

  • 70.73 ש״ח לכל מטר בנוי
  • 14.19 ש״ח לכל מטר מגרש

מקור: ספר תעריפי המים והביוב של רשות המים, 2022

נוהל הבדיקה המלא

להלן הנוהל המפורט של מחלקת הנדסה מעלה יוסף:

לפרטים נוספים: מחלקת הנדסה מעלה יוסף