קטגוריות
כללי

עדכון בנושא תוכנית הבינוי

לאחר שכבר התקבלו האישורים הנדרשים ממשרד הבריאות ורשות הניקוז, תוכנית הבינוי של ההרחבה צריכה לעבור אישור נוסף במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מעלה הגליל, בישיבה שתתקיים ביום שני 09.08.21.

התכנית שבנדון נדונה בישיבת מליאת מס’ 202190008 מיום 23.09.2019 והוחלט לאשרה בתנאים. אחד התנאים חתימת ועד הישוב ע”ג התכנית. התקבלה פניה על ידי מנכ”ל הרשות מר שחם תמיר ובו מבקש לבטל את תנאי לאישור הבינוי חתימת הועד

מתוך סדר היום הצפוי של המליאה (עמוד 9).

לאחר אישור המליאה ניתן יהיה להמשיך בתהליך היתרי הבניה מול הועדה.